Books & Videos

Table of Contents

 1. Chapter 1 Wprowadzenie do pracy z powłoką bash

  1. Dlaczego bash?

  2. Powłoka bash

  3. 1.1. Rozszyfrowanie znaku zachęty

  4. 1.2. Ustalenie katalogu bieżącego

  5. 1.3. Wyszukiwanie i wykonywanie poleceń

  6. 1.4. Uzyskiwanie informacji na temat plików

  7. 1.5. Wyświetlenie plików ukrytych z bieżącego katalogu

  8. 1.6. Cudzysłowy i apostrofy w instrukcjach powłoki

  9. 1.7. Wykorzystywanie i zastępowanie poleceń wbudowanych i zewnętrznych

  10. 1.8. Sprawdzenie, czy powłoka pracuje w trybie interaktywnym

  11. 1.9. Ustawienie interpretera bash jako domyślnej powłoki

  12. 1.10. Pobranie interpretera bash dla systemu Linux

  13. 1.11. Pobranie interpretera bash dla systemu BSD

  14. 1.12. Pobranie interpretera bash dla systemu Mac OS X

  15. 1.13. Pobranie interpretera bash dla systemu Unix

  16. 1.14. Pobranie interpretera bash dla systemu Windows

  17. 1.15. Korzystanie z powłoki bash bez jej pobierania

  18. 1.16. Dodatkowa dokumentacja powłoki bash

 2. Chapter 2 Standardowy strumień wyjściowy

  1. 2.1. Przekazywanie danych wyjściowych do okna terminala

  2. 2.2. Wyświetlanie tekstu z zachowaniem znaków spacji

  3. 2.3. Formatowanie danych wyjściowych

  4. 2.4. Wyświetlanie wyniku bez znaku nowego wiersza

  5. 2.5. Zapisywanie danych wyjściowych polecenia

  6. 2.6. Zapisywanie wyniku w plikach innych katalogów

  7. 2.7. Zapisywanie wyniku polecenia ls

  8. 2.8. Przekazanie danych wyjściowych i komunikatów o błędach do różnych plików

  9. 2.9. Przekazanie danych wyjściowych i komunikatów o błędach do tego samego pliku

  10. 2.10. Dodawanie danych wyjściowych zamiast nadpisywania ich

  11. 2.11. Wykorzystanie jedynie początkowego lub końcowego fragmentu pliku

  12. 2.12. Pomijanie nagłówka pliku

  13. 2.13. Odrzucanie danych wyjściowych

  14. 2.14. Zapisywanie i grupowanie danych wyjściowych większej liczby poleceń

  15. 2.15. Łączenie dwóch programów przez wykorzystanie danych wyjściowych jako wejściowych

  16. 2.16. Zapisywanie kopii danych wyjściowych mimo wykorzystywania ich jako danych wejściowych

  17. 2.17. Łączenie dwóch programów z wykorzystaniem danych wyjściowych jako parametrów

  18. 2.18. Wielokrotne przekierowania w jednym wierszu

  19. 2.19. Zapisywanie danych wyjściowych, gdy wydaje się, że przekierowanie nie działa

  20. 2.20. Zamiana strumieni STDERR i STDOUT

  21. 2.21. Zabezpieczanie pliku przed przypadkowym nadpisaniem

  22. 2.22. Celowe nadpisanie pliku

 3. Chapter 3 Standardowy strumień wejściowy

  1. 3.1. Pobieranie danych wejściowych z pliku

  2. 3.2. Umieszczenie danych w skrypcie

  3. 3.3. Wyeliminowanie nietypowego działania osadzonych dokumentów

  4. 3.4. Wcinanie osadzonych dokumentów

  5. 3.5. Pobieranie danych od użytkownika

  6. 3.6. Wprowadzanie odpowiedzi typu tak-nie

  7. 3.7. Wybór opcji z listy

  8. 3.8. Wprowadzanie haseł

 4. Chapter 4 Wykonywanie poleceń

  1. 4.1. Uruchamianie pliku wykonywalnego

  2. 4.2. Sprawdzenie, czy polecenie zostało wykonane poprawnie

  3. 4.3. Sekwencyjne wykonanie kilku poleceń

  4. 4.4. Jednoczesne wykonanie kilku poleceń

  5. 4.5. Ustalenie poprawności wykonania polecenia

  6. 4.6. Zmniejszenie liczby instrukcji if

  7. 4.7. Wykonywanie poleceń bez nadzoru

  8. 4.8. Wyświetlenie komunikatów o błędach

  9. 4.9. Wykonywanie poleceń zapisanych w zmiennych

  10. 4.10. Uruchomienie wszystkich skryptów w katalogu

 5. Chapter 5 Podstawy tworzenia skryptów — zmienne powłoki

  1. 5.1. Dokumentowanie skryptu

  2. 5.2. Osadzanie dokumentacji w treści skryptu

  3. 5.3. Zachowanie czytelności skryptu

  4. 5.4. Oddzielenie nazw zmiennych od otaczającego je tekstu

  5. 5.5. Eksportowanie zmiennych

  6. 5.6. Wyświetlanie wartości wszystkich zmiennych

  7. 5.7. Wykorzystanie parametrów w skryptach powłoki

  8. 5.8. Iteracyjna analiza parametrów przekazanych do skryptu

  9. 5.9. Obsługa parametrów zawierających znaki spacji

  10. 5.10. Przetwarzanie listy parametrów zawierających znaki spacji

  11. 5.11. Zliczanie parametrów

  12. 5.12. Wykorzystanie parametrów

  13. 5.13. Pobieranie wartości domyślnych

  14. 5.14. Ustawianie wartości domyślnych

  15. 5.15. Wykorzystanie pustego ciągu tekstowego jako poprawnej wartości domyślnej

  16. 5.16. Wykorzystanie wartości innych niż stały ciąg tekstowy jako wartości domyślnych

  17. 5.17. Generowanie komunikatów o błędach w przypadku niezdefiniowania parametrów

  18. 5.18. Modyfikacja fragmentów ciągu tekstowego

  19. 5.19. Wykorzystanie zmiennych tablicowych

 6. Chapter 6 Logika i arytmetyka powłoki

  1. 6.1. Wykonywanie działań arytmetycznych w skrypcie powłoki

  2. 6.2. Rozgałęzianie kodu w instrukcjach warunkowych

  3. 6.3. Sprawdzanie właściwości plików

  4. 6.4. Sprawdzanie więcej niż jednego warunku

  5. 6.5. Sprawdzanie właściwości ciągów tekstowych

  6. 6.6. Sprawdzanie równości dwóch wartości

  7. 6.7. Sprawdzanie zgodności wartości ze wzorcem

  8. 6.8. Sprawdzanie wartości z użyciem wyrażeń regularnych

  9. 6.9. Zmiana sposobu działania skryptu w zależności od rodzaju przekierowania danych

  10. 6.10. Pętla while

  11. 6.11. Pętla z wykorzystaniem instrukcji read

  12. 6.12. Pętla ze zliczaniem iteracji

  13. 6.13. Pętla z wykorzystaniem wartości zmiennoprzecinkowych

  14. 6.14. Wielokrotne rozgałęzianie kodu

  15. 6.15. Przetwarzanie parametrów wiersza polecenia

  16. 6.16. Utworzenie prostego menu

  17. 6.17. Zmiana znaku zachęty w tekstowym menu

  18. 6.18. Kalkulator wykorzystujący notację RPN

  19. 6.19. Kalkulator obsługiwany z poziomu wiersza poleceń

 7. Chapter 7 Dodatkowe narzędzia powłoki I

  1. 7.1. Wyszukiwanie określonego ciągu w pliku tekstowym

  2. 7.2. Wyświetlenie jedynie nazwy pliku zawierającego poszukiwany ciąg tekstowy

  3. 7.3. Zakończenie wyszukiwania wynikiem typu „prawda - fałsz”

  4. 7.4. Wyszukiwanie ciągu tekstowego niezależnie od wielkości liter

  5. 7.5. Przeszukiwanie danych przekazywanych w potoku

  6. 7.6. Odrzucenie niepotrzebnych danych z procedury wyszukiwania

  7. 7.7. Wyszukiwanie z użyciem bardziej rozbudowanych wzorców

  8. 7.8. Wyszukiwanie numeru NIP

  9. 7.9. Wykorzystanie polecenia grep do wyszukiwania informacji w zarchiwizowanych plikach

  10. 7.10. Zachowanie części listingu wynikowego

  11. 7.11. Zachowanie fragmentu wiersza wynikowego

  12. 7.12. Odwrócenie kolejności słów w każdym wierszu

  13. 7.13. Sumowanie zbioru wartości

  14. 7.14. Zliczanie wartości tekstowych

  15. 7.15. Wyświetlanie danych w formie histogramu

  16. 7.16. Wyświetlenie fragmentu tekstu występującego za wyszukaną frazą

 8. Chapter 8 Dodatkowe narzędzia powłoki II

  1. 8.1. Sortowanie danych wyjściowych

  2. 8.2. Sortowanie wartości liczbowych

  3. 8.3. Sortowanie adresów IP

  4. 8.4. Wycinanie fragmentów listingu wynikowego

  5. 8.5. Usuwanie zduplikowanych wierszy

  6. 8.6. Kompresja plików

  7. 8.7. Rozpakowywanie plików

  8. 8.8. Sprawdzenie docelowego katalogu dla plików archiwum

  9. 8.9. Zamiana znaków

  10. 8.10. Zamiana dużych liter na małe

  11. 8.11. Konwersja plików DOS do formatu systemu Linux

  12. 8.12. Usuwanie cudzysłowów drukarskich

  13. 8.13. Zliczanie wierszy, słów i znaków pliku

  14. 8.14. Zmiana podziału wierszy

  15. 8.15. Dodatkowe funkcje polecenia less

 9. Chapter 9 Wyszukiwanie plików — polecenia find, locate, slocate

  1. 9.1. Wyszukiwanie wszystkich plików MP3

  2. 9.2. Przetwarzanie nazw plików zawierających niestandardowe znaki

  3. 9.3. Zwiększenie szybkości przetwarzania wyszukanych plików

  4. 9.4. Wyszukiwanie plików wskazywanych przez dowiązania symboliczne

  5. 9.5. Wyszukiwanie plików bez względu na wielkość liter występujących w nazwach

  6. 9.6. Wyszukiwanie plików na podstawie daty

  7. 9.7. Wyszukiwanie plików określonego typu

  8. 9.8. Wyszukiwanie plików o określonym rozmiarze

  9. 9.9. Wyszukiwanie plików o określonej treści

  10. 9.10. Szybkie wyszukiwanie plików i ich treści

  11. 9.11. Wyszukiwanie plików z wykorzystaniem listy potencjalnych lokalizacji

 10. Chapter 10 Dodatkowe mechanizmy skryptowe

  1. 10.1. „Demonizowanie” skryptu

  2. 10.2. Wielokrotne wykorzystanie kodu — polecenia include i source

  3. 10.3. Wykorzystanie skryptów konfiguracyjnych w skrypcie

  4. 10.4. Definiowanie funkcji

  5. 10.5. Wykorzystanie funkcji. Parametry i zwracane wartości

  6. 10.6. Przechwytywanie przerwań

  7. 10.7. Zmiana definicji poleceń za pomocą aliasów

  8. 10.8. Pomijanie aliasów i funkcji

 11. Chapter 11 Przetwarzanie informacji o dacie i czasie

  1. 11.1. Formatowanie dat podczas wyświetlania

  2. 11.2. Dostarczanie domyślnej wartości daty

  3. 11.3. Automatyczne generowanie dat z określonego zakresu

  4. 11.4. Przekształcenie daty i czasu w znacznik czasu

  5. 11.5. Przekształcanie znaczników czasu w ciągi dat i czasu

  6. 11.6. Pobranie daty poprzedniego lub kolejnego dnia w języku Perl

  7. 11.7. Obliczanie daty i czasu

  8. 11.8. Obsługa stref czasowych, czasu letniego oraz lat przestępnych

  9. 11.9. Wykorzystanie polecenia date i mechanizmu cron do uruchomienia skryptu w wybranym dniu

 12. Chapter 12 Skrypty usprawniające pracę użytkownika

  1. 12.1. Na początek coś łatwego — wyświetlanie myślników

  2. 12.2. Przeglądanie albumu ze zdjęciami

  3. 12.3. Zapis danych w odtwarzaczu MP3

  4. 12.4. Nagrywanie płyt CD

  5. 12.5. Porównywanie dwóch dokumentów

 13. Chapter 13 Interpretacja danych i podobne zadania

  1. 13.1. Przetwarzanie parametrów skryptu powłoki

  2. 13.2. Przetwarzanie parametrów z własnymi komunikatami o błędach

  3. 13.3. Interpretacja kodu HTML

  4. 13.4. Zapisywanie danych wynikowych w tablicy

  5. 13.5. Pobieranie danych wynikowych z wykorzystaniem wywołania funkcji

  6. 13.6. Interpretacja tekstu z wykorzystaniem instrukcji read

  7. 13.7. Zapisywanie danych w tablicy za pomocą instrukcji read

  8. 13.8. Liczba mnoga angielskich rzeczowników

  9. 13.9. Przetwarzanie danych znak po znaku

  10. 13.10. Wyczyszczenie drzewa kodu źródłowego w systemie SVN

  11. 13.11. Utworzenie bazy danych MySQL

  12. 13.12. Wyodrębnianie określonych pól listingu danych

  13. 13.13. Modyfikacja określonych pól listingu danych

  14. 13.14. Usuwanie krańcowych znaków odstępu

  15. 13.15. Kompresowanie znaków odstępu

  16. 13.16. Przetwarzanie pól o stałej długości

  17. 13.17. Przetwarzanie plików niezawierających znaków nowego wiersza

  18. 13.18. Zapis pliku danych w formacie CSV

  19. 13.19. Przetwarzanie plików z danymi CSV

 14. Chapter 14 Bezpieczne skrypty powłoki

  1. 14.1. Unikanie częstych problemów związanych z bezpieczeństwem

  2. 14.2. Unikanie spoofingu w pracy interpretera

  3. 14.3. Wyznaczanie bezpiecznej wartości $PATH

  4. 14.4. Usuwanie wszystkich aliasów

  5. 14.5. Czyszczenie tablicy odwzorowań plików wykonywalnych

  6. 14.6. Zapobieganie zrzutom pamięci

  7. 14.7. Wyznaczenie bezpiecznej wartości $IFS

  8. 14.8. Wyznaczanie bezpiecznej wartości umask

  9. 14.9. Wyszukiwanie w zmiennej $PATH katalogów umożliwiających modyfikowanie zawartości

  10. 14.10. Dodawanie bieżącego katalogu do listy $PATH

  11. 14.11. Bezpieczne pliki tymczasowe

  12. 14.12. Walidacja wprowadzanych danych

  13. 14.13. Definiowanie praw dostępu

  14. 14.14. Ujawnienie haseł na liście procesów

  15. 14.15. Tworzenie skryptów z prawami setuid i setgid

  16. 14.16. Ograniczenie praw konta gościa

  17. 14.17. Wykorzystanie środowiska chroot

  18. 14.18. Wykonywanie skryptu z prawami zwykłego użytkownika

  19. 14.19. Bezpieczne wykorzystanie mechanizmu sudo

  20. 14.20. Wykorzystanie haseł w skryptach

  21. 14.21. Wykorzystanie usługi SSH bez hasła

  22. 14.22. Ograniczenie liczby poleceń SSH

  23. 14.23. Rozłączanie nieaktywnych sesji

 15. Chapter 15 Zaawansowane mechanizmy skryptowe

  1. 15.1. Przenośność skryptu — problem wiersza #!

  2. 15.2. Ustawianie zmiennej $PATH zgodnie z zaleceniami POSIX

  3. 15.3. Tworzenie przenośnych skryptów powłoki

  4. 15.4. Testowanie skryptów w środowisku VMware

  5. 15.5. Przenośność kodu pętli

  6. 15.6. Przenośność instrukcji echo

  7. 15.7. Dzielenie danych wyjściowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne

  8. 15.8. Przeglądanie danych wynikowych w formacie szesnastkowym

  9. 15.9. Wykorzystanie mechanizmów przekierowania sieciowego

  10. 15.10. Ustalenie własnych adresów IP

  11. 15.11. Pobieranie danych z innego komputera

  12. 15.12. Przekierowanie wyjścia na czas działania skryptu

  13. 15.13. Eliminacja błędów typu „argument list too long”

  14. 15.14. Wysyłanie komunikatów syslog z poziomu skryptu

  15. 15.15. Wysyłanie wiadomości e-mail ze skryptu

  16. 15.16. Automatyzacja zadań z wykorzystaniem podziału procesu na etapy

 16. Chapter 16 Konfiguracja i dostosowanie powłoki bash

  1. 16.1. Opcje startowe powłoki bash

  2. 16.2. Dostosowanie znaku zachęty

  3. 16.3. Trwała zmiana wartości $PATH

  4. 16.4. Chwilowa zmiana wartości $PATH

  5. 16.5. Wyznaczanie wartości $CDPATH

  6. 16.6. Skracanie i zmienianie nazw poleceń

  7. 16.7. Dostosowanie domyślnego sposobu działania powłoki i jej środowiska

  8. 16.8. Zmiana sposobu działania mechanizmu readline za pomocą skryptu .inputrc

  9. 16.9. Własny zbiór narzędzi — dodanie ścieżki ~/bin

  10. 16.10. Wykorzystanie dodatkowych znaków zachęty — $PS2, $PS3, $PS4

  11. 16.11. Synchronizowanie historii poleceń wprowadzanych w różnych sesjach

  12. 16.12. Włączanie opcji związanych z historią poleceń

  13. 16.13. Utworzenie lepszego polecenia cd

  14. 16.14. Utworzenie katalogu i przejście do niego w jednym kroku

  15. 16.15. Przejście do katalogów najniższego poziomu

  16. 16.16. Dodawanie nowych funkcji przez zastosowanie ładowanych poleceń wbudowanych

  17. 16.17. Usprawnienie mechanizmu uzupełniania poleceń

  18. 16.18. Właściwe wykorzystanie plików startowych

  19. 16.19. Tworzenie samodzielnych, przenośnych plików RC

  20. 16.20. Uruchomienie powłoki z własną konfiguracją

 17. Chapter 17 Zadania administracyjne

  1. 17.1. Zmiana nazwy wielu plików

  2. 17.2. Dokumentacja GNU Texinfo i Info w systemie Linux

  3. 17.3. Rozpakowywanie wielu plików ZIP

  4. 17.4. Przywracanie przerwanych sesji za pomocą narzędzia screen

  5. 17.5. Współdzielenie pojedynczej sesji powłoki

  6. 17.6. Rejestrowanie danych z całej sesji lub zadania wsadowego

  7. 17.7. Czyszczenie ekranu po wylogowaniu

  8. 17.8. Rejestracja metadanych plików w celu ich późniejszego odtworzenia

  9. 17.9. Tworzenie indeksu plików

  10. 17.10. Wykorzystanie poleceń diff i patch

  11. 17.11. Zliczanie różnic między plikami

  12. 17.12. Usuwanie lub zmiana nazwy plików zawierających znaki specjalne w nazwie

  13. 17.13. Dołączanie danych na początku pliku

  14. 17.14. Edycja treści pliku

  15. 17.15. Wykorzystanie mechanizmu sudo w odniesieniu do grupy poleceń

  16. 17.16. Wyszukiwanie wierszy tylko jednego pliku

  17. 17.17. Zachowanie N ostatnich obiektów

  18. 17.18. Filtrowanie wyniku polecenia ps za pomocą instrukcji grep, ale z pominięciem w zestawieniu samej instrukcji grep

  19. 17.19. Sprawdzenie, czy dany proces działa

  20. 17.20. Dodawanie prefiksu lub sufiksu do danych wynikowych

  21. 17.21. Numerowanie wierszy

  22. 17.22. Generowanie sekwencji liczbowych

  23. 17.23. Emulacja instrukcji pause systemu DOS

  24. 17.24. Wyświetlanie separatora tysięcy

 18. Chapter 18 Mniej pisania — szybsza praca

  1. 18.1. Szybkie przechodzenie między określonymi katalogami

  2. 18.2. Powtarzanie ostatniego polecenia

  3. 18.3. Uruchomienie polecenia zbliżonego do wykonywanego wcześniej

  4. 18.4. Podmiana wartości składających się z większej liczby słów

  5. 18.5. Powtórne wykorzystanie parametrów

  6. 18.6. Automatyczne uzupełnianie nazw

  7. 18.7. Bezpieczne działania

 19. Chapter 19 Często popełniane błędy — rozwiązania i podpowiedzi

  1. 19.1. Zapominanie o ustawieniu praw wykonywania

  2. 19.2. Usuwanie błędu „Nie ma takiego pliku ani katalogu”

  3. 19.3. Zapominanie o braku bieżącego katalogu w zmiennej $PATH

  4. 19.4. Nadawanie skryptowi nazwy test

  5. 19.5. Spodziewana zmiana eksportowanych wartości

  6. 19.6. Brak cudzysłowów w operacjach przypisania wywołuje błędy „command not found”

  7. 19.7. Wartości pasujące do wzorca są układane w kolejności alfabetycznej

  8. 19.8. Potoki powołują podpowłoki

  9. 19.9. Uzdrawianie terminala

  10. 19.10. Usuwanie plików z użyciem pustej zmiennej

  11. 19.11. Niestandardowe zachowanie instrukcji printf

  12. 19.12. Sprawdzanie składni skryptu powłoki

  13. 19.13. Śledzenie przebiegu skryptów

  14. 19.14. Unikanie komunikatów „command not found” podczas korzystania z funkcji

  15. 19.15. Pomyłki w stosowaniu symboli wieloznacznych powłoki i wyrażeń regularnych

 1. Appendix Podręczna pomoc

  1. Wywołanie powłoki bash

  2. Dostosowanie znaku zachęty

  3. Symbole specjalne ANSI

  4. Polecenia wbudowane i słowa kluczowe

  5. Wbudowane zmienne powłoki

  6. Opcje instrukcji set

  7. Opcje instrukcji shopt

  8. Zmiana sposobu działania powłoki za pomocą instrukcji set, shopt i zmiennych środowiskowych

  9. Operatory wyrażeń warunkowych

  10. Przekierowanie strumieni wejścia-wyjścia

  11. Opcje i znaki specjalne instrukcji echo

  12. Instrukcja printf

  13. Formatowanie daty i czasu z wykorzystaniem funkcji strftime

  14. Znaki wzorców dopasowywania

  15. Operatory rozszerzonego mechanizmu dopasowywania do wzorca extglob

  16. Symbole specjalne polecenia tr

  17. Składnia pliku konfiguracyjnego mechanizmu readline

  18. Polecenia trybu emacs

  19. Polecenia sterujące trybu vi

  20. Tabela wartości ASCII

 2. Appendix Przykłady dołączone do oprogramowania bash

  1. Przykłady zapisane w katalogu startup-files

 3. Appendix Przetwarzanie poleceń

  1. Etapy przetwarzania polecenia

 4. Appendix Kontrola wersji

  1. CVS

  2. Subversion

  3. RCS

  4. Inne rozwiązania

 5. Appendix Kompilacja powłoki bash

  1. Pobranie pakietu bash

  2. Rozpakowanie archiwum

  3. Co zawiera archiwum?

  4. Do kogo się zwrócić?

 6. Appendix O autorach

 7. Kolofon