Lean Customer Development.
Twórz produkty, po które klienci b?d? ustawia? si? w kolejkach
Publisher: Helion
Final Release Date: February 2015

<h3>Znaj klienta swego</h3><ul> <li>Zweryfikuj swoj? hipotez?, rozmawiaj?c z w?a?ciwymi osobami.</li> <li>Krok po kroku naucz si? prowadzi? skuteczne wywiady Customer Development.</li> <li>Rozpoznawaj zachowania klientów, ich problemy i ograniczenia.</li> <li>Na podstawie pozyskanych w ten sposób informacji zbuduj minimalnie satysfakcjonuj?cy produkt, który pozwoli Ci potwierdzi?, co klienci s? sk?onni kupi? i czego b?d? u?ywa?.</li> <li>Dostosuj techniki sk?adaj?ce si? na model Customer Development do potrzeb du?ych organizacji, konserwatywnych bran? i istniej?cych ju? produktów.</li></ul>Jak tworzy? produkty, które ludzie b?d? chcieli kupowa?? Bez wzgl?du na to, czy jeste? w?a?cicielem niewielkiej firmy czy pracownikiem wielkiego koncernu, zadajesz sobie to samo pytanie. Je?li szukasz niezawodnej metody badania potrzeb i preferencji klientów, dzi?ki której zaoszcz?dzisz wiele miesi?cy pracy oraz mnóstwo pieni?dzy, zapraszamy do ?wiata Lean Customer Development.<br /><br />To metoda id?ca o krok dalej ni? tradycyjne techniki marketingowe. <strong>Nie tylko pomo?e Ci pozna? potrzeby i preferencje klientów oraz zg??bi? user experience, ale zweryfikuje t? wiedz? na drodze eksperymentów naukowych. Dzi?ki odpowiedniemu po??czeniu otwartych wywiadów oraz szybkich i elastycznych technik badawczych dowiesz si?, jak zachowuj? si? Twoi potencjalni klienci, jakie problemy usi?uj? rozwi?za?, a tak?e co ich frustruje, a co jest przedmiotem ich zachwytów. Dowiedz si?, jak zmienia? zachowania konsumentów, tworzy? wielkie produkty i budowa? trwa?? firm?</strong>.<br /><br />Ksi??ki z serii Lean, serii, której redaktorem jest <a href="http://helion.pl/autorzy/eric-ries,​eriris.htm"><strong>Eric Ries</strong></a>, za?o?yciel ruchu <strong>Lean Startup</strong>. Niniejsza ksi??ka k?adzie nacisk na podstawowe aspekty metodologiczne i zawiera praktyczne przyk?ady, opracowane z my?l? o deweloperach, mened?erach i innych cz?onkach zespo?u Twojego startupu. Dzi?ki niej poznasz skuteczne narz?dzia i przyjmiesz sposób my?lenia sprzyjaj?cy podejmowaniu szybkich i m?drych decyzji.

Product Details
About the Author
Recommended for You
Customer Reviews
 
Buy 2 Get 1 Free Free Shipping Guarantee
Buying Options
Immediate Access - Go Digital what's this?
Ebook:  $9.00
Formats:  ePub, Mobi, PDF

Available in Multiple Languages