Android. Aplikacje wielow?tkowe. Techniki przetwarzania
Publisher: Helion
Final Release Date: December 2014

Wykorzystaj w pe?ni potencja? w?tków!

Je?eli chcesz tworzy? aplikacje dostarczaj?ce u?ytkownikom doskona?ych wra?e?, je?eli chcesz wykonywa? skomplikowane zadania szybciej lub po prostu musisz jednocze?nie wykonywa? ró?ne dzia?ania — naucz si? korzysta? z w?tków. Tworzenie programów wielow?tkowych jest trudne, ale opanowanie tej sztuki pozwoli Ci osi?gn?? wymierne korzy?ci!

Ta ksi??ka w ca?o?ci po?wi?cona jest korzystaniu z w?tków na platformie Android. Dzi?ki niej poznasz przeró?ne sposoby asynchronicznego przetwarzania oraz ich zalety i wady. Jednak na samym pocz?tku zapoznasz si? z podstawowymi informacjami dotycz?cymi wielow?tkowo?ci w j?zyku Java. Dowiesz si?, w jaki sposób w?tki komunikuj? si? ze sob? i synchronizuj? dost?p do zasobów oraz jak nimi zarz?dza?. Kolejne rozdzia?y zawieraj? spor? dawk? wiedzy na temat ró?nych technik asynchronicznych. Zapoznanie si? z ich tre?ci? u?atwi Ci wybór techniki, która spe?ni Twoje wymagania, gdy sam zabierzesz si? za tworzenie aplikacji wielow?tkowej. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla programistów chc?cych w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci platformy Android.

  • Podstawy wielow?tkowo?ci w Javie i systemie Android.
  • Komunikacja w?tków w obr?bie procesu i pomi?dzy procesami.
  • Zastosowanie strategii redukowania ryzyka powstawania wycieków pami?ci.
  • Zarz?dzanie cyklem ?ycia w?tku podstawowego.
  • Sekwencyjne uruchamianie zada? w w?tku t?a za pomoc? klasy HandlerThread.
  • U?ywanie frameworku wykonawcy Javy do kontrolowania i anulowania w?tków.
  • Obs?uga wykonywania zada? w tle za pomoc? klas AsyncTask oraz IntentService.
  • Uzyskiwanie dost?pu do dostawców tre?ci za pomoc? klasy AsyncQueryHandler.
  • U?ywanie ?adowarek do aktualizowania interfejsu u?ytkownika nowymi danymi.
Przewodnik po ?wiecie w?tków platformy Android!
Product Details
About the Author
Recommended for You
Customer Reviews
 
Buy 2 Get 1 Free Free Shipping Guarantee
Buying Options
Immediate Access - Go Digital what's this?
Ebook:  $11.50
Formats:  ePub, Mobi, PDF

Available in Multiple Languages