Programowanie funkcyjne. Krok po kroku
Publisher: Helion
Final Release Date: February 2015

Zmie? swoje podej?cie do programowania!<br /><br />J?zyki funkcyjne zdobywaj? w?ród programistów coraz wi?ksz? popularno??. Jak bezbole?nie zmieni? sposób my?lenia na funkcyjny? U?atwi Ci to niniejsza ksi??ka, w ca?o?ci po?wi?cona temu podej?ciu do programowania.<br /><br />Poznaj podstawy teoretyczne programowania funkcyjnego, a nast?pnie zacznij zg??bia? tajniki typów funkcyjnych, rekurencji oraz zmiennych niepodlegaj?cych modyfikacji. Z kolejnych rozdzia?ów dowiedz si?, czym s? ewaluacja rygorystyczna i nierygorystyczna. Zobacz te?, jak wykona? dopasowanie do wzorca. Co jeszcze znajdziesz w tej ksi??ce? Wprowadzenie do j?zyka Scala, przedstawienie j?zyka Groovy oraz opis technik funkcyjnego programowania obiektowego to tylko niektóre z poruszanych w niej tematów. Je?eli chcesz zmieni? sposób programowania na funkcyjny, to doskona?a pozycja dla Ciebie!<br /><br />Dzi?ki tej ksi??ce:<ul> <li>poznasz podstawy teoretyczne programowania funkcyjnego</li> <li>zaznajomisz si? z typami funkcyjnymi</li> <li>wykorzystasz funkcje anonimowe</li> <li>poznasz nowe wzorce projektowe</li> <li>zmienisz swoje podej?cie do programowania</li></ul><br />Przekonaj si?, jak podej?cie funkcyjne mo?e u?atwi? Ci ?ycie!<br /><br /><br />O autorze<br />Joshua F. Backfield jest starszym in?ynierem ds. rozwoju oprogramowania w firmie Dell SecureWorks, która jest wiod?cym w bran?y dostawc? zarz?dzalnych us?ug zabezpiecze? (ang. managed security service provider — MSSP). Jest odpowiedzialny za projektowanie i rozwój wielu wewn?trznych narz?dzi interfejsu u?ytkownika, a tak?e wielu procesów backendowych. Posiada tytu? licencjata technologii systemów elektronicznych z Southern Illinois University w Carbondale i tytu? magistra w dziedzinie informatyki z DePaul University. Pracowa? w wielu ró?nych j?zykach programowania, takich jak C, C++, Perl, Java, JavaScript oraz Scala, i wci?? uczy si? kolejnych. Przeniós? wiele natywnych aplikacji j?zyka C do j?zyka Scala. Wprowadzi? tak?e wielu swoich wspó?pracowników w tajniki j?zyka Scala i nauczy? ich jego podstawowych koncepcji programowania funkcyjnego.

Product Details
About the Author
Recommended for You
Customer Reviews
 
Buy 2 Get 1 Free Free Shipping Guarantee
Buying Options
Immediate Access - Go Digital what's this?
Ebook:  $7.50
Formats:  ePub, Mobi, PDF

Available in Multiple Languages