Interfejs API. Strategia programisty
Publisher: Helion
Final Release Date: April 2015

<h3>Poznaj potencja? interfejsów API!</h3>Internet to gigantyczna sie? urz?dze? po??czonych ze sob?. Jego potencja? wykorzystuj? wszyscy i ka?dy jest ?wiadom tego, ?e pojedyncze urz?dzenie bez po??czenia z sieci? nic nie znaczy. Podobnie jest z systemami informatycznymi. Mo?liwo?? integracji z sieci?, tworzenia rozszerze? oraz wymiany danych pomaga twórcom aplikacji rozwin?? skrzyd?a i odnie?? sukces na szerok? skal?. Zastanawiasz si?, jak otworzy? Twój system na ?wiat?<strong> Interfejs API to jedyna droga!</strong><br /><br />Si?gnij po t? ksi??k? i przekonaj si?, jak przygotowa? wygodny interfejs API, z którego programi?ci b?d? korzystali z przyjemno?ci?. Na kolejnych stronach znajdziesz kluczowe zasady <strong>projektowania interfejsów API</strong>, <strong>sposoby zabezpieczania API </strong>oraz <strong>zarz?dzania u?ytkownikami</strong>. Ponadto dowiesz si?, jak <strong>zarz?dza? ruchem sieciowym</strong>, <strong>obs?ugiwa? interfejs API</strong> oraz<strong> mierzy? sukces Twojego API</strong>. Na sam koniec zobaczysz, jak zaanga?owa? projektantów w proces adaptacji. Ta ksi??ka jest doskona?ym ?ród?em informacji dla wszystkich osób chc?cych zrozumie?, czym s? interfejsy API, jak wykorzysta? drzemi?cy w nich potencja? oraz jak unikn?? typowych zagro?e? i problemów. Twoja lektura obowi?zkowa!<ul> <li>Dowiedz si? o rozwoju interfejsów API, a tak?e dlaczego Twoja firma mo?e ich wymaga?.</li> <li>Zaznajom si? z rolami w?a?cicieli zasobów, dostawców i projektantów w ?a?cuchu warto?ci interfejsu API.</li> <li>Opracuj strategie zwi?zane z projektowaniem, implementowaniem i wprowadzeniem produktu na rynek.</li> <li>Opracuj efektywny proces na potrzeby zarz?dzaniami zabezpieczeniami i u?ytkownikami.</li> <li>Rozwi?? problemy natury prawnej, takie jak zarz?dzanie prawami i warunki u?ytkowania.</li> <li>Zarz?dzaj ruchem sieciowym i komfortem pracy u?ytkowników za pomoc? pewnego modelu operacyjnego.</li> <li>Okre?l metryki wymagane do ustalenia skali powodzenia interfejsu API.</li></ul><h3>Wszystko, co powiniene? wiedzie? o interfejsach API!</h3>

Product Details
About the Author
Recommended for You
Customer Reviews
 
Buy 2 Get 1 Free Free Shipping Guarantee
Buying Options
Immediate Access - Go Digital what's this?
Ebook:  $8.50
Formats:  ePub, Mobi, PDF

Available in Multiple Languages