Ember.js dla webdeveloperów
Publisher: Helion
Final Release Date: April 2015

<h3>Poznaj atuty Ember.js!</h3><strong>Ember.js</strong> to biblioteka j?zyka <strong>JavaScript</strong>, dzi?ki której mo?esz sprawnie budowa? aplikacje na podstawie wzorca <strong>MVC </strong>(ang. Model View Controller). Ember.js znakomicie sprawdza si? przy tworzeniu jednostronicowych aplikacji internetowych (ang. <strong>Single Page Applications</strong>), a ponadto usprawnia automatyczne aktualizowanie szablonów czy dwustronne wi?zanie danych. Je?eli chcesz zg??bi? tajniki tej biblioteki, ta ksi??ka jest dla Ciebie.<br /><br />Dzi?ki niej poznasz potencja? Ember.js, jej atuty oraz techniki pracy. Lektura kolejnych rozdzia?ów pozwoli Ci pozna? zasady dzia?ania generatora aplikacji Ember i szablonów, a tak?e proces budowy modelu danych i kontrolerów. Na sam koniec dowiesz si?, jak zapisywa? dane po stronie klienta. Po zg??bieniu mo?liwo?ci Ember.js nauczysz si? przygotowywa? serwer, który b?dzie przetwarza? ??dania wysy?ane z Twojej aplikacji. W tym celu wykorzystasz <strong>Rails MVC</strong>. W trakcie lektury zbudujesz w?asn? aplikacj? o nazwie <strong>Rock’n’roll</strong>. Jeste? ciekaw, co potrafi? Si?gnij po t? ksi??k? i przekonaj si? sam!<ul> <li>Przygotuj ?rodowisko pracy oraz wygeneruj podstawowy kod.</li> <li>Sprawd?, w jaki sposób „ergonomia” zapewniana przez Ember pozwala<strong> minimalizowa? ilo?? kodu</strong>.</li> <li>Przygotuj szablony dla prototypu ksi??ki dzi?ki <strong>Handlebars.js</strong>.</li> <li>Wykorzystaj rutery do zarz?dzania stanem aplikacji bez prze?adowywania zawarto?ci strony.</li> <li>Po??cz kontrolery i widoki ze zdarzeniami oraz synchronizuj dane dzi?ki powi?zaniom.</li> <li>Przygotuj infrastruktur? wspieraj?c? Ember za pomoc? <strong>REST-owego API</strong> lub<strong> Ruby on Rails</strong>.</li> <li>Wykorzystaj <strong>bibliotek? Data</strong> do zapisywania danych i komunikacji z infrastruktur? wspieraj?c?.</li> <li>Twórz uniwersalne<strong> modularne wid?ety</strong> rozszerzaj?ce mo?liwo?ci Twoich aplikacji.</li></ul><h3>Pisz ambitne programy w JavaScript. Z Ember.js zaawansowane aplikacje internetowe s? w Twoim zasi?gu! </h3>

Product Details
About the Author
Recommended for You
Customer Reviews
 
Buy 2 Get 1 Free Free Shipping Guarantee
Buying Options
Immediate Access - Go Digital what's this?
Ebook:  $8.50
Formats:  ePub, Mobi, PDF

Available in Multiple Languages