Responsywne i wydajne projekty internetowe. Szybkie aplikacje dla ka?dego
Publisher: Helion
Final Release Date: July 2015

<h3>Superwydajne aplikacje i strony WWW!</h3>1024×768, 800×600 — czy te liczby co? Ci mówi?? To najpopularniejsze rozdzielczo?ci ekranu, które obowi?zywa?y w czasach przed mobiln? rewolucj?. Obecnie u?ytkownicy korzystaj? z przeró?nych ekranów, wy?wietlaj?cych obrazy w wielu innych rozdzielczo?ciach. Jak sobie z tym poradzi?? Jak tworzy? strony WWW, które b?d? dzia?a? poprawnie na ka?dym dost?pnym urz?dzeniu? Jak rozwi?za? problemy z wydajno?ci?? Na te i dziesi?tki innych pyta? odpowiada ta niezwyk?a ksi??ka.<br /><br />Si?gnij po ni? i zapoznaj si? z najnowszymi trendami w tworzeniu <strong>responsywnych</strong> i wydajnych stron WWW oraz aplikacji internetowych. W trakcie lektury zdob?dziesz bezcenn? wiedz? na temat mierzenia wydajno?ci aplikacji oraz czynników, które maj? na ni? wp?yw. Kolejne rozdzia?y dostarcz? Ci wyczerpuj?cych informacji dotycz?cych ciekawych rozwi?za? problemu wydajno?ci po stronie klienta oraz serwera, a ponadto zaprezentuj? techniki ci?g?ego testowania wydajno?ci. Przekonaj si?, jak istotne jest zapewnianie obrazów dopasowanych do urz?dzenia oraz stosowanie pami?ci podr?cznej. Poznaj dost?pne responsywne szkielety oraz ich ocen? wed?ug osobistych kryteriów autora. Jest to doskona?a lektura dla wszystkich osób pod??aj?cych za trendami w tworzeniu stron WWW i aplikacji internetowych.<ul> <li>Uzyskaj podstawowe informacj? dotycz?ce wydajno?ci stron i narz?dzi do jej mierzenia.</li> <li>Pisz funkcjonalno?ci przy wykorzystaniu NodeJS, które zaserwuj? zasoby przystosowane do urz?dzenia klienta.</li> <li>Poznaj rozwi?zania dzia?aj?ce po stronie klienta, takie jak leniwe ?adowanie ca?ych sekcji strony — w??cznie z obrazami, stylami i zawarto?ci?.</li> <li>Sprawdzaj zgodno?? z umow? SLA poprzez automatyczne testy napisane w PhantomJS.</li> <li>Przeanalizuj kilka responsywnych frameworków, oraz autorski framework Toma Barkera dzia?aj?cy po stronie serwera.</li></ul><h3>Poznaj sposoby tworzenia wydajnych i responsywnych aplikacji internetowych!</h3><br /><br />Tom Barker — jest zwi?zany z wytwarzaniem oprogramowania od lat 90. XX wieku. Aktualnie pe?ni funkcj? dyrektora ds. wytwarzania oprogramowania w firmie Comcast. Interesuje si? analiz? danych i ich wizualizacj?. Szczególn? uwag? przyk?ada do tworzenia kodu wysokiej jako?ci.

Product Details
About the Author
Recommended for You
Customer Reviews
 
Buy 2 Get 1 Free Free Shipping Guarantee
Buying Options
Immediate Access - Go Digital what's this?
Ebook:  $7.50
Formats:  ePub, Mobi, PDF

Available in Multiple Languages